Izdelava priključkov za vodo

Objekt lahko priključimo na mestni ali medkrajevni vodovod. Med objektom in javnim vodovodom je potrebno na vidno mesto namestiti vodomer. Vodomer je po predpisih lahko vgrajen v zid ali pa se nahaja v talnem jašku pred objektom ali v objektu in je zaprt z ustreznimi pločevinastimi vrati.

Po pridobitvi soglasja za priključitev na vodovodno omrežje, naše podjetje pripravi ustrezno gradbeno jamo nad glavno vodovodno cevjo, izkopljemo kanal za cev in pripravimo mesto za novi vodomerni jašek.

Ko monter podjetja, ki upravlja z vodovodnim omrežjem, naredi priključek za cev, postavi cev in izvede vsa potrebna dela za izvedbo hišnega priključka pristopi naše podjetje k zasipu priključka katero zajema zasipe z ustreznimi materiali, s komprimiranjem po slojih, pozidavo cestne kape, zasipi, planiranjem in asfaltiranjem površine.

Za podjetje Rižanski vodovod Koper smo pooblaščeni izvajalci za izvajanje gradbenih del, ki so potrebna za izvedbo priključitve na vodovodno omrežje.