Izdelava priključkov za kanalizacijo

S kvalitetno kanalizacijo omogočimo hiter odtok odplak do čistilnih naprav, še pred začetkom razgradnje fekalnih organskih snovi. V primeru, da ni javne kanalizacije, moramo graditi septične jame oziroma greznice.

JAVNA KANALIZACIJA

Javna ali mestna kanalizacija, ki je speljana pod površino zemlje, s sistemom kanalov, odvaja vse fekalne in druge odpadne vode iz naselij in industrijskih objektov v mestu.

Kanalizacija je lahko ločena (posebaj za meteorno in posebaj odpadno vodo) ali mešana kanalizacija, ki po istih kanalih vodi meteorno in odpadno vodo.

HIŠNA KANALIZACIJA

Hišno kanalizacijo uporabljamo za odvajanje odpadnih in meteornih vod. Priključek hišne kanalizacije na javni kanal izvedemo s cevmi. Revizijski jašek ali čistilni pokrov moramo vgraditi na vseh spremembah smeri ali padcih hišnih vod.

Priključitev hišne kanalizacije na javno kanalizacijo je dovoljeno samo s soglasjem komunalnega podjetja. Kanalske vode hišne kanalizacije moramo položiti dovolj globoko, da jih zaščitimo pred zmrzovanjem in dinamično ter statično obtežitvijo.

Za piransko občino je Javno podjetje Okolje naše podjetje pooblastilo za izvedbo priključkov na javno kanalizacijsko omrežje.