Ugotavljanje okvar na vodnih inštalacijah (puščanje vode), plinovodih, naftovodih in talnih gretjih

Okvare je možno iskati na :

  • vodovodnih omrežjih
  • na plinovodih in naftovodih
  • na sistemih talnega gretja
  • na sistemih daljinskega ogrevanja
  • na kabelskih inštalacijah, kje je potrebno zagotoviti nepropustnost (npr. optična kanalizacija,TK kabli...)

V našem podjetju s sodobnimi napravami za iskanje okvar uporabljamo tri različne metode pri katerih si pomagamo s sodobnimi napravami in sicer:

  • iskanje z avdio-akustično napravo
  • iskanje s korelatorjem
  • iskanje s plinom

Do okvar na inštalacijah pogosto prihaja zaradi:

  • dotrajanih cevi
  • zunanjih vplivov (suša, potres,…)
  • neprimernega zasutja pod in nad cevjo
  • ugrezanja terena
  • neustreznih popravil
  • drugih vzrokov

V primeru okvare se skupaj z naročnikom, po opravljenem ogledu, dogovorimo katere metode iskanja okvare na omrežju bi bile najprimernejše. Če z napravo najdemo mesto okvare, na željo naročnika, okvaro tudi odpravimo.