Ugotavljanje okvar na vodnih inštalacijah (puščanje vode), plinovodih, naftovodih in talnih gretjih

Okvare je možno iskati na :

 • vodovodnih omrežjih
 • na plinovodih in naftovodih
 • na sistemih talnega gretja
 • na sistemih daljinskega ogrevanja
 • na kabelskih inštalacijah, kje je potrebno zagotoviti nepropustnost (npr. optična kanalizacija,TK kabli...)

V našem podjetju s sodobnimi napravami za iskanje okvar uporabljamo tri različne metode pri katerih si pomagamo s sodobnimi napravami in sicer:

 • iskanje z avdio-akustično napravo
 • iskanje s korelatorjem
 • iskanje s plinom

Do okvar na inštalacijah pogosto prihaja zaradi:

 • dotrajanih cevi
 • zunanjih vplivov (suša, potres,…)
 • neprimernega zasutja pod in nad cevjo
 • ugrezanja terena
 • neustreznih popravil
 • drugih vzrokov

V primeru okvare se skupaj z naročnikom, po opravljenem ogledu, dogovorimo katere metode iskanja okvare na omrežju bi bile najprimernejše. Če z napravo najdemo mesto okvare, na željo naročnika, okvaro tudi odpravimo.